VRÁTIT SE ZPĚT

Informace o zpracování osobních údajů

Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich činností. Níže naleznete informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů za účelem užívání aplikace Chceme lepší Česko.

Jaké osobní údaje od vás potřebujeme pro užívání aplikace a pro jaký účel?

Registrace

Abyste mohli užívat aplikaci Chceme lepší Česko (vyplňovat dotazníky), musíme vám zřídit přístup do aplikace - účet. Pro vytvoření účtu potřebujeme znát vaši e-mailovou adresu a dále potřebujeme, abyste si zvolili heslo do aplikace. Tyto údaje budou sloužit jako vaše přístupové údaje do aplikace. Do aplikace se zároveň můžete přihlásit přes Facebook nebo Google.

Po zřízení přístupu do aplikace vás požádáme o sdělení vašich sociodemografických údajů v rozsahu: pohlaví, věk, PSČ a dosažené vzdělání. Tyto osobní údaje používáme pro statistické a analytické účely při vyhodnocování dotazníků.

E-mailing

Vaši e-mailovou adresu, kterou jste vyplnili při registraci nebo, kterou při registraci přes Facebook nebo Google nám poskytly tyto platformy, budeme dále používat pro vaše oslovování - zasílání informací o nových dotaznících v aplikaci Chceme lepší Česko. Z e-mailingu se můžete kdykoliv odhlásit v nastavení vašeho účtu v aplikaci nebo v každém obdrženém e-mailu.

Pseudonymizace odpovědí

Při vyplňování dotazníků v aplikaci nám zároveň poskytujete jako osobní údaje vaše odpovědi. Ty mohou být v některých případech považovány za osobní údaje vypovídající o politických názorech, což je zvláštní kategorie osobních údajů. Pro lepší ochranu těchto osobní údajů a zabránění jejich zneužití, jsme zavedli tzv. pseudonymizaci vašich odpovědí. Pseudonymizace je proces skrytí vaší identity. Zjednodušeně řečeno, vaše odpovědi na otázky, které uložíte v aplikaci Chceme lepší Česko, dostaneme pouze s obecnými sociodemografickými údaji (pohlaví, věk, PSČ a dosažené vzdělání), které jste vyplnili při registraci, nikoliv již s vaší emailovou adresou. Tím je zabráněno zpětnému přiřazení odpovědí ke konkrétnímu uživateli aplikace (resp. emailové adrese). V Chceme lepší Česko sledujeme obecné trendy a statistiky (např. spokojenost občanů, návrhy co zlepšit apod.), nepotřebujeme tedy evidovat odpovědi konkrétních osob. Tím zároveň chráníme i vaše údaje.

Cookies

Soubor Cookie je malý soubor uložený na vašem zařízení, který umožňuje fungování aplikace Chceme lepší Česko. Soubor Coookie využíváme pro lepší a snadnější práci s aplikací. Díky Cookies tak v aplikaci Chceme lepší Česko uvidíte jenom otázky, na které jste ještě neodpověděl(a). Soubor Cookie je dočasný a funguje pouze po dobu, kdy jste do aplikace přihlášen(a).

Zrušení účtu

Jako registrovaný uživatel máte možnost kdykoliv smazat svůj účet. Smazání vašeho účtu je zároveň považováno za odvolání souhlasu souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů. Po smazání vašeho účtu se tedy už nebudete moci znovu do aplikace Chceme lepší Česko přihlásit a nebudou vám nadále zasílána e-mailová sdělení.

Po jakou dobu budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro dané účely po dobu existence vašeho účtu v aplikaci Chceme lepší Česko, resp. do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Nakládání s vašimi osobními údaji

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno politickým hnutím Ano 2011 (dále jen „Ano 2011“), které je tzv. správcem. K vašim osobním údajům budou mít tak přístup pouze pověření zaměstnanci Ano 2011, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

K vašim osobním údajům mohou mít dále přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná se o třetí osoby, které pro Ano 2011 zpracovávají pro daný účel vaše osobní údaje. K vašim osobním údajům takto budou mít přístup společnosti, které pro Ano 2011 v rámci aplikace Chceme lepší Česko poskytují softwarové a technické služby. Tyto společnosti budou též dostatečně chránit vaše osobní údaje a zachovávat o nich mlčenlivost a jejich zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky Nařízení EU č. 2016/679 o zpracování osobních údajů. Přístup k vašim osobním údajům budou mít tyto společnosti jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Jakékoliv jiné společnosti, které Ano 2011 poskytují externí služby v rámci Chceme lepší Česko (např. marketingové a analytické agentury) budou mít přístup pouze k anonymizovaným údajům, tzn. nebudou mít přístup k vašim osobním údajům.

Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem užívání aplikace Chceme lepší Česko je dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete ho kdykoliv odvolat formou:
- smazáním svého účtu v aplikaci Chceme lepší Česko
- zasláním e-mailu na: gdpr@anobudelip.cz

Pokud tak ale učiníte, nebude možné pro daný účel nadále zpracovávat vaše osobní údaje, takže vám již nebude umožněno přihlášení se do aplikace Chceme lepší Česko a zároveň vám nebudou zasílány e-maily s informacemi o nových dotaznících. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Odvoláním souhlasu taktéž vaše osobní údaje budou vymazány do 30 dní od odvolání souhlasu. Ano 2011 si však na základě oprávněného zájmu vyhrazuje uchovat některé vaše osobní údaje (informace o tom, z jaké emailové adresy a kdy byl souhlas udělen a odvolán) po přiměřenou dobu i nadále pro případné prokázání oprávněnosti daného zpracování.

Poučení o vašich právech

Jako subjekt osobních údajů máte právo:
- kdykoliv odvolat udělený souhlas,
- požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, dále tyto údaje aktualizovat nebo opravit,
- požádat nás o výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,
- požádat nás o omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování.

K výkonu těchto práv se na nás můžete obrátit písemně na níže uvedenou adresu sídla hnutí nebo e-mailem na adresu gdpr@anobudelip.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je Ano 2011 povinno vám tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Ano 2011 je oprávněno v případě opakované či neodůvodněné žádosti poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Politické hnutí ANO 2011
IČO: 71443339
se sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha-Chodov, Česká republika,
zapsané v rejstříku politických stran a hnutí vedeném Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. MV-48831-4/KS-2012

e-mail: gdpr@anobudelip.czVRÁTIT SE ZPĚT

Scroll to results